Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Základné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli predaj.ppsgroup.sk.
Prevádzkovateľom portálu predaj.ppsgroup.sk (ďalej len „Portál“) a poskytovateľom služieb je spoločnosť PPS Group a.s., so sídlom Tajovského 7, 962 12 Detva, IČO: 36 011 509, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo 735/S, IČ DPH: SK2020447891 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). 
Službou sa rozumejú online inzertné služby, kde Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi používateľmi (ďalej len „Služba“). Služby sú poskytované ako základné inzertné služby a prémiové inzertné služby.
Používateľom Portálu sú právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia, ktoré vstupujú na Portál a využívajú Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“) v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
Príslušným orgánom kontroly poskytovania Služieb na Portáli a s nimi súvisiacich služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica (ďalej len „SOI“).

 

II. Základné podmienky používania

Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia sprostredkováva Používateľom možnosť ponúkať na predaj rôzne druhy materiálov, na ktoré je Portál zameraný a možnosť nakupovať tento tovar ďalším Používateľom. Uzavretím obchodu dochádza ku vzniku kúpnej zmluvy medzi konkrétnymi Používateľmi (predávajúcim a kupujúcim). Všetku zodpovednosť za riadne plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe informácií získaných z Portálu ako aj za prípadné reklamačné konanie a plnenie z neho vyplývajúcich nárokov nesú Používatelia, ktorí uzatvorili zmluvu.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov, ani za žiadne záväzky medzi Používateľmi navzájom, ktoré vzniknú na základe kúpy a predaja jednotlivých inzerovaných tovarov.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.
Využívanie služieb Portálu je možné len na základe súhlasu Používateľa s VOP. Prevádzkovateľ neposkytuje vedome služby fyzickým osobám. Na poskytovanie inzertných služieb sa nevzťahuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Základné inzertné služby Portálu sú poskytované bezodplatne. Predpokladom využívania základných inzertných služieb je registrácia na Portáli vyplnením prihlasovacieho formuláru. Základné inzertné služby zahrňujú iba možnosť prehliadania Portálu s možnosťou kontaktovať predajcu, bez možnosti pridávania inzerátov (ďalej len „Základné inzertné služby“).
Prémiové inzertné služby sú spoplatnené sumou 49 EUR /ročne a zahrňujú aj možnosť pridávania neobmedzeného počtu inzerátov (ďalej len „Prémiové inzertné služby“). Používateľ si bude môcť aktivovať PREMIUM účet elektronicky po registrácii na Portáli podaním žiadosti.
Po podaní žiadosti vystaví Prevádzkovateľ faktúru, ktorú elektronicky odošle Používateľovi. Po uhradení faktúry Prevádzkovateľ aktivuje Používateľovi PREMIUM účet, ktorý bude od zaplatenia aktívny jeden (1) rok. Po prihlásení do PREMIUM účtu sa užívateľovi zobrazí informácia, koľko dní zostáva do vypršania PREMIUM účtu a 30 dní pred jeho koncom bude Používateľ upozornený e-mailom na blížiace sa ukončenie PREMIUM účtu.
Používateľ Prémiových inzertných služieb je oprávnený spravovať ním pridané inzeráty, upravovať ich alebo mazať. Inzerát je platný dovtedy, kým ho Používateľ nezmaže alebo nedeaktivuje. Po uplynutí platnosti PREMIUM účtu sa Používateľovi uzamknú všetky ním pridané inzeráty, čiže nebudú viditeľné pre verejnosť, ale Používateľ bude mať stále možnosť ich upravovať a mazať, nebude mať však možnosť už pridávať nové inzeráty. Po zaplatení ročného poplatku na ďalšie obdobie sa inzeráty opätovne odomknú.

 

III. Obsah inzerátov

Obsah Používateľa je pre účely týchto VOP grafický, textový, dátový alebo iný obsah (ďalej len „obsah“) vytvorený Používateľom prostredníctvom osobitného programového prostredia Portálu. Obsah Používateľa nie je vlastným obsahom internetovej stránky (Portálu), ale je majetkom Používateľa. Používateľ zodpovedá za škodu, ktorá bola Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám spôsobená publikovaním obsahu, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v SR.
Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi právo nakladať s obsahom, a to aj v prípade, že je výsledkom duševnej tvorivej činnosti (napr. pokiaľ je dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)) na účely poskytovania služieb Portálu, v nasledovnom rozsahu: rozširovať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z neho odvodené diela, sublicencovať tretej strane práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k tomuto obsahu. Pridaním takého obsahu na Portál Prevádzkovateľovi nevzniká žiadna povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z Portálu. Za poskytnutie práv podľa tohto ustanovenia nenáleží Používateľovi odplata.

 

IV. Úprava údajov Používateľa

Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu. Ak Prevádzkovateľ zistí, že Používateľ porušil uvedenú povinnosť, vyhradzuje si právo odstrániť inzeráty Používateľa.
V prípade uvádzania nepravdivých údajov môže byť konto Používateľa dočasne deaktivované, prípadne úplne zrušené.

 

V. Správanie Používateľov

Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), vrátane textovej, grafickej, obrazovej, prípadne zvukovej a zvukovo-obrazovej časti. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:
môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a Používateľ k nim má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),
pri pridávaní inzerátu je možné zverejňovať fotografie a texty, ktorých je Používateľ vlastníkom alebo má k nim vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),
je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so zákonom o štátnom jazyku SR,
neuvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o vlastnostiach inzerovaného tovaru alebo dodacích podmienkach,
nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,
nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná,
musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok.
Okrem toho je na Portáli zakázané:
inzerovať jeden (rovnaký) produkt alebo službu vo viacerých lokalitách,
inzerovať v inom ako slovenskom alebo českom jazyku (aj nesprávna slovenčina a čeština – zahraničné počítačové roboty),
písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,
do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!? a pod.),
uvádzať do mena iba špeciálne znaky (@*#$%^&!? a pod.),
pridávať k inzerátu orámované a inak zvýraznené fotografie, alebo fotografie, ktoré s ním priamo nesúvisia,
používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, …),
používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety,
používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,…).
Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na Portáli a ním pridávané inzeráty budú v súlade s VOP. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu v prípade, ak Používateľ porušuje VOP.
Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto VOP. Používateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Prevádzkovateľa inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom Prevádzkovateľa.
Používateľ sám zodpovedá za splnenie zákonných povinností, vyplývajúcich z predaja a kúpy tovaru cez Portál, najmä pokiaľ ide o získanie podnikateľského oprávnenia pokiaľ je to potrebné, vedenie účtovníctva, alebo o priznanie a odvedenie príslušných daní a odvodov, ochrany spotrebiteľa, reklamy a iné. Prevádzkovateľ nevystupuje v pozícii predajcu alebo distribútora inzerovaného tovaru.

 

VI. Zrušenie konta

Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s VOP zrušiť alebo nechať zrušiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže urobiť najmä na základe:
porušenia týchto VOP zo strany Používateľa;
dlhodobej absencie aktivity konta (v prípade, ak nebolo používateľské konto použité počas 3 rokov od posledného odhlásenia);
na vlastnú žiadosť Používateľa spôsobom uvedeným priamo v profile Používateľa;
z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa.

 

VII. Zodpovednosť za škodu

Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby Portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
Prevádzkovateľ Portálu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov a žiadneho zverejneného obsahu Používateľmi, a to vrátane textu aj fotografií.
Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Portáli, ako aj spôsobených jeho nefunkčnosťou, chybovosťou, činnosťou iných Používateľov či z iných dôvodov.

 

VIII. Spoločné a záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ je oprávnený ponúkať aj iné platené služby, ako sú uvedené v týchto VOP, a to podľa podmienok stanovených pre konkrétnu službu.
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia / rok 2021. Na otázky neupravené VOP sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby Portálu bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov.
Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto VOP z technických dôvodov, z dôvodu legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny poskytovaných služieb na Portáli alebo z dôvodu potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, ak dôjde k zmene VOP, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia VOP. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto VOP. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.