Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov

 

Prevádzkovateľom internetovej stránky vedenej na adrese:  predaj.ppsgroup.sk je PPS Group a.s., so sídlom Tajovského 7, 962 12 Detva, IČO: 36 011 509, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo 735/S, IČ DPH: SK2020447891 (ďalej len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“), ktorá spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a všeobecne záväznými právnymi predpismi.


Súkromie užívateľov navštevujúcich internetovú stránku predaj.ppsgroup.sk je pre spoločnosť mimoriadne dôležité. Osobné údaje užívateľov sú spracúvané a využívajú sa len na účely, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách ochrany a spracúvania osobných údajov.


Tieto Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov sa týkajú výlučne internetovej stránky predaj.ppsgroup.sk.


Údaje, ktoré spoločnosť spracúva o užívateľoch

Spoločnosť spracúva informácie o užívateľoch prostredníctvom formulárov nachádzajúcich sa na internetovej stránke predaj.ppsgroup.sk za účelom ich registrácie v rozsahu meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca, názov spoločnosti, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, mobil, telefón, e-mail, mapa. Pri aktivácii PREMIUM účtu prevádzkovateľ spracúva okrem už spomínaných údajov aj fakturačné údaje užívateľa. Na účely marketingu vlastných služieb spoločnosti spoločnosť spracúva údaje v rozsahu meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca, názov spoločnosti, e-mail. 


Účely a právne základy spracúvania

Osobné údaje spoločnosť spracováva na účely:

- registrácie užívateľa na webovej stránke predaj.ppsgroup.sk; právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracúvaním osobných údajov, vyplnením a zaslaním formulára užívateľ zároveň udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov;

- uzavretia zmluvy pri aktivácii PREMIUM účtu; právnym základom spracúvania osobných údajov je uzavretie zmluvy;

- marketingu vlastných služieb spoločnosti; právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracúvaním osobných údajov;


Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín. Osobné údaje môžu byť poskytnuté subjektom, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege (na základe zákona), príp. dodávateľom spoločnosti zabezpečujúcej služby napr. vedenia personálnej a mzdovej evidencie a účtovníctva, IT služieb a podobne.


Doba uchovávania osobných údajov

Spoločnosť uchováva osobné údaje v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov:

 

- v súvislosti s registráciou užívateľov na webovej stránke predaj.ppsgroup.sk sa uchovávajú osobné údaje 4 roky od posledného prihlásenia do účtu;

- v súvislosti s uzavretím zmluvy pri aktivácii PREMIUM účtu sa uchovávajú osobné údaje 4 roky od deaktivácie PREMIUM účtu alebo od posledného prihlásenia do PREMIUM účtu, podľa toho ktorý okamih nastal neskôr;

- v súvislosti s marketingom vlastných služieb spoločnosti sa uchovávajú osobné údaje 1 rok od posledného prihlásenia do účtu / PREMIUM účtu alebo do okamihu odvolania písomného súhlasu.

Práva užívateľov

Užívatelia ako dotknuté osoby majú nasledujúce práva:


1. Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu, má užívateľ právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa u zodpovednej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré spoločnosť na jeho základe o užívateľovi spracúvala.

2. Právo na prístup – užívateľ ma právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o ňom má spoločnosť k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako sú osobné údaje užívateľa používané. 

3. Právo na opravu – na základe požiadavky užívateľa spoločnosť aktualizuje spracúvané osobné údaje. 

4. Právo na výmaz (na zabudnutie) - ak osobné údaje, ktoré o užívateľovi spoločnosť získala, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania, má užívateľ právo požiadať o výmaz osobných údajov.

5. Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností je užívateľ oprávnený požiadať, aby spoločnosť prestala používať osobné údaje užívateľa, napr. v prípade, že podľa užívateľa sú osobné údaje spracúvané spoločnosťou nepresné alebo už ich spoločnosť nepotrebuje.

6. Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností je užívateľ oprávnený požiadať o prenos osobných údajov, ktoré poskytol, na inú tretiu stranu. Toto právo sa však týka len osobných údajov, získaných na základe súhlasu alebo na základe zmluvy. 

7. Právo namietať – užívateľ má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak sa užívateľ domnieva, že spoločnosť nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie, má možnosť podať  námietku, pričom ak sa preukáže, že uvedený oprávnený záujem neprevažuje nad záujmami užívateľa, spoločnosť nebude osobné údaje užívateľa ďalej spracúvať.

8. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - užívateľ môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Viac informácií nájdete na https://dataprotection.gov.sk.


Bezpečnosť informácií

Spoločnosť využíva príslušné technické a organizačné prostriedky, aby osobné údaje užívateľov boli bezpečné, vrátane zabezpečenia osobných údajov pred zneužitím, stratou a zničením. Pre zaistenie bezpečnosti osobných údajov užívateľa boli zavedené príslušné personálne, organizačné a technické opatrenia.


Zmeny v zásadách ochrany súkromia

Spoločnosť môže zmeniť tieto Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov, predovšetkým na účely ich prispôsobenia k požiadavkám uvedeným platnými právnymi predpismi. O vykonaných zmenách informuje na internetovej stránke  predaj.ppsgroup.sk.
Tieto Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť 2021